Регламент адміністрації

GERB

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

__23 лютого___  2018 року                                          Нова Водолага                                                   № 112__

 

Про затвердження Регламенту Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області

 

 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270  та вимог Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого  розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.12.2010 року № 708:

 

1. Затвердити Регламент Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області в новій редакції /додається/.

 

2. Керівникам управлінь, відділів, секторів та  інших структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити дотримання норм Регламенту районної державної адміністрації у діяльності підрозділів.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  голови районної державної адміністрації від 17 травня 2016 року № 293 «Про затвердження Регламенту Нововодолазької районної державної адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                                                                                                                                                                                Р.В. МЕРЗЛІКІН

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_23.02.2018__№_112________

                                                         

РЕГЛАМЕНТ

Нововодолазької районної державної адміністрації

Харківської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області (далі – районна державна адміністрація).

Регламент визначає:

механізм організації взаємодії голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації під час вирішення питань, що належать до повноважень районної державної адміністрації;

організаційну процедуру здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

внутрішній розпорядок роботи районної державної адміністрації.

 

1.2. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до публічної інформації з обмеженим доступом.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

1.3. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, проводиться головою, першим заступником голови, заступником голови,  керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

1.4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення  його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів районної державної адміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до чинного законодавства державної політики;

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших організацій та установ, з якими взаємодіє посадова особа;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

Голова районної державної адміністрації погоджує призначення на посади, звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

1.5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також  начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Положення про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються з начальником  юридичного відділу апарату районної державної адміністрації і затверджуються наказом керівника апарату районної державної адміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Посадові інструкції начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються з начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та з завідувачем сектору управління персоналу апарату районної державної адміністрації, підписується заступниками голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджуються головою районної державної адміністрації (додаток 1-п).

Посадові інструкції спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються з начальником  юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та з завідувачем сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації затверджуються керівником такого підрозділу             (додаток 2-п).

Посадові інструкції керівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів,

погоджуються з начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та з завідувачем сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації і затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації (додаток 3-п).

Посадові інструкції спеціалістів структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються з начальником юридичного відділу апарату районної державної адміністрації та з завідувачем сектору управління персоналом апарату районної державної адміністрації, підписуються керівником такого підрозділу і затверджуються керівником апарату  районної державної адміністрації             (додаток 4-п).

2. Планування роботи райдержадміністрації

 

2.1. Робота районної державної адміністрації проводиться за планами:

річними, квартальними, що складаються за формою згідно з додатками 1, 2 та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації;

місячними та тижневими, що складаються за формою згідно з додатками 3, 4 і затверджуються головою районної державної адміністрації за попереднім погодженням з заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації.

2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступником  голови (відповідно до розподілу обов'язків).

Пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації надаються відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації на паперовому  та електронному носіях, річного - не пізніше ніж за  місяць до початку року, квартальних - за 20 днів до початку кварталу.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи районної державної адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється  керівником апарату районної державної адміністрації.

Розроблений відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації надається для розгляду заступникам голови районної державної адміністрації.

У дводенний термін заступник голови районної державної адміністрації повертають у відділ організаційної роботи та масових комунікацій узгоджений проект плану роботи районної державної адміністрації або, у разі потреби, надають свої пропозиції для остаточного формування проекту плану роботи районної державної адміністрації на відповідний період роботи.

Відповідальність за своєчасне узгодження проекту плану роботи районної державної адміністрації покладається на заступника голови районної державної адміністрації.

Узгоджений заступником голови районної державної адміністрації проект плану роботи районної державної адміністрації вноситься на розгляд голові районної державної адміністрації: річний - не пізніше ніж за 7 днів до початку року, квартальний - за 5 днів до початку кварталу для затвердження головою районної державної адміністрації. У триденний строк після його затвердження план доводиться до виконавців.

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України         "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, (далі - акти  законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень і забезпечення реалізації державної політики.

2.4.1. До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації, нарадах у голови районної державної адміністрації і його заступника і вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

2.4.2. Квартальні плани роботи районної державної адміністрації повинні бути структурованими і включати:

хід виконання пріоритетів розвитку району та діяльності районної державної адміністрації за  відповідний період;

проведення засідань консультативно-дорадчих органів (координаційних рад, комісій, тощо), створених при районній державній адміністрації та інше;

хід виконання довгострокових програм, які визначені заходами у відповідній галузі, розпорядженнями голови районної державної адміністрації;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких  здійснюється районною державною адміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити такі питання:

підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації відповідно за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної та районної державної адміністрації або щодо здійснення їх повноважень, заслуховування звітів посадових осіб;

роботи виконавчих комітетів сільських та селищних рад  щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації передбачають проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.4.3. Щотижневі плани роботи структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації складаються за пропозиціями працівників відповідного структурного підрозділу та погоджуються і коригуються безпосереднім керівником підрозділу.

З метою складення оперативних (щомісячних і щотижневих) календарних планів роботи районної державної адміністрації керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації за 15 днів до початку наступного місяця подають відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату погоджений з заступником голови районної державної адміністрації перелік заходів, які будуть проводити підрозділи районної державної адміністрації протягом місяця (за формою згідно з додатком 3).

У пропозиції до планів основних заходів роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації необхідно включати заходи, що проводитимуться на обласному рівні. Це можуть  бути:

-наради (обласні чи галузеві);

-семінари, форуми;

-засідання дорадчих органів;

-зустрічі з громадськістю;

-заходи присвячені урочистим подіям тощо.

Систематизовані проекти планів заходів районної державної адміністрації після узагальнення підписуються заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

  У пропозиціях до плану заходів районної державної адміністрації на тиждень указується точний час початку та закінчення нарад та інших заходів, що будуть проходити за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників районної державної адміністрації в малій залі районної державної адміністрації та великій залі районної ради.

  Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації формує план заходів районної державної адміністрації на тиждень на підставі погоджених заступником голови районної державної адміністрації пропозицій, визначає інтервал часу між заходами, що проходитимуть в одному і тому ж приміщенні, який не повинен бути меншим ніж 20 хвилин. У разі, коли час проведення заходів в одному і тому ж приміщенні співпадає, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, відповідальний за формування  плану заходів, оперативно погоджує з заступниками голови районної державної адміністрації питання стосовно перенесення часу проведення заходів.

У разі виникнення протягом тижня необхідності у проведенні позапланових нарад та інших заходів за участю голови районної державної адміністрації, першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за проведення заходу, невідкладно (але не пізніше як за добу до проведення заходу) керівнику апарату районної державної адміністрації надається лист за підписом заступника голови районної державної адміністрації  (відповідно розподілу обов’язків). На підставі такого листа відділом організаційної роботи та масових комунікацій готуються зміни або доповнення до плану заходів районної державної адміністрації відповідно додатку 4.

2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови.

2.6. Робота структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними та місячними планами, що затверджуються заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків),  керівником апарату районної державної адміністрації. 

Місячні плани структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

Квартальні та місячні плани роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації затверджуються  не пізніше ніж за 15 днів до початку  кварталу, місяця.

Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації покладається на їх керівників.

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу районної державної адміністрації та апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

2.8. Контроль за виконанням перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та апарату здійснюється заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

2.9. Підготовка  звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно  до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються апаратом районної державної адміністрації та її структурними підрозділами.

Звіти про виконання перспективних і поточних планів подаються структурними підрозділами районної державної адміністрації відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації не пізніше 10 числа місяця наступного кварталу, року за формою згідно з додатком 5.

Узагальнення звіту про виконання плану роботи районної державної адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації на підставі інформації, наданої структурними підрозділами після погодження із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Голові районної державної адміністрації подається узагальнений звіт про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 25 числа місяця наступного кварталу, року.

 

3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

 

3.1. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту, положення про апарат, інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації, що затверджуються розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

Апарат районної державної адміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Апарат  районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

-опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації,  готує до них  аналітичні, довідкові  та  інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови районної державної адміністрації;

-здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови районної державної адміністрації проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;

-перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, актів Президента України та Уряду, доручень Президента України та Прем'єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації),  розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;

вивчає  та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням  доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів  законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;

-за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і в порядку,  визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного  розвитку  відповідних територій;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про виконання повноважень, делегованих районною  радою;

здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає  методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом і посадовими особами районної державної адміністрації;

 

опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує  контроль за їх виконанням;

здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, керівником апарату, внесення змін до Регламенту, Положення про апарат районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації;

здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення засідань колегії, нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації; проводить, відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів до поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації.

проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними  органами  міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації;

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами  електронного  зв'язку  відповідно  до  вимог законодавства;

забезпечує належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;

забезпечує ведення як звичайного діловодства, так і з грифами обмеження доступу;

виконує, згідно з цим Регламентом, інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації та його заступників.

3.2. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевих рад.

3.3. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату.

Керівник апарату райдержадміністрації організовує його роботу.

Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в районної державної адміністрації, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації. З цих та інших питань, пов’язаних із діяльністю апарату районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації має право видавати накази.

 

4. Кадрова робота

4.1. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація роботи з персоналом в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації Комплексним планом роботи з персоналом, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

         4.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації та у структурних підрозділах районної державної адміністрації здійснює сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації, а у підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб. Виконання кадрової роботи покладається за рішенням керівника на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш ефективне застосування їх здібностей, розвиток ініціативи, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.5. На посади , передбачені номенклатурою посад працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

У разі звільнення працівника, допуск до державної таємниці, який йому було надано на цій посаді, скасовується.

 

4.6. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців районної державної адміністрації, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.7. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

4.8. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

4.9. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе сектор управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

                                          5. Організація роботи з документами

5.1. Організація роботи з документами в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з питань діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з питань діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. №1153 (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від  28 липня 2003 року № 1173 та від 24 вересня 2005 року № 981).

5.2. Організація роботи з документами з грифом «Для службового користування» в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року  №1893 (зі змінами).

5.3. Організація роботи районної державної адміністрації пов’язаної із захистом персональних даних під час їх обробки здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів передбачених цим Законом.

5.4. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові районної державної адміністрації, після їх реєстрації негайно передаються начальником загального відділу голові районної державної адміністрації для розгляду, а в разі відсутності голови – першому заступнику голови або заступнику голови  районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

5.5. Документи, адресовані голові районної державної адміністрації, його заступникам із позначкою “ОСОБИСТО”, які мають гриф обмеження доступу “Цілком таємно”, “Таємно” і “Для службового користування”, передаються до сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.

Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації, начальники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

6. Організація роботи з контролю за виконанням документів

6.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) і керівники її структурних підрозділів.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює  керівник апарату районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з їх компетенцією і сільських, селищних голів із питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше.

Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в яких зазначено декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі або визначеного в резолюції.

6.2. Контроль здійснюється за виконанням зареєстрованих документів, в яких установлено завдання, термін виконання, або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється головним спеціалістом з контролю загального відділу апарату районної державної адміністрації, за розглядом звернень громадян, за проходженням документів в апараті районної державної адміністрації - загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

6.3. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрації, першого заступника голови обласної і районної державних адміністрацій, заступників голови обласної і районної державних адміністрацій, керівника апарату обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються:

проміжні контрольні строки виконання завдань;

структурні підрозділи районної державної адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням документа.

План контролю погоджується в частині термінів виконання з головним спеціалістом з контролю загального відділу апарату районної державної адміністрації.

Доцільність розроблення плану контролю визначає перший заступник голови районної державної адміністрації,  заступник голови районної державної

адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

6.4. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України,   запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (звітування) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій забезпечує загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – загальний відділ), а секретних документів та службових документів з грифом «Для службового користування» – сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

6.5. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності – посадовою особою, яка її заміщає.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

Пропозиції щодо подовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку. Якщо термін виконання документа менше ніж 7 днів – за 1 день до встановленого строку.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, подаються голові районної державної адміністрації через загальний відділ аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.

Загальний відділ після подовження терміну виконання готує і направляє виконавцю інформацію щодо перенесення терміну виконання документа.

Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше ніж за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки резолюції  до документа надається один день. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.

6.6. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби надана відповідь по суті.

Днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад вважається день реєстрації в установі вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

документи органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади – відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тощо;

розпорядження та доручення голови обласної державної адміністрації – голова обласної державної адміністрації;

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації – голова районної державної адміністрації.

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади здійснюється:

довгострокових із вимогою періодичного інформування – на підставі наданої письмової інформації до органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади (посадовій особі), що надав завдання, із пропозиціями про зняття з контролю як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа або окремого завдання, в місячний термін відповідним органом надсилаються погоджені пропозиції про зняття;

документів із вимогою одноразового інформування – на підставі письмової інформації за підписом голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, чи іншого документа, що підтверджує його виконання;

після погодження на зняття з контролю та відмітки «До справи» виконані документи разом з інформацією про виконання передаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації для формування у справи.

7. Організація розгляду звернень громадян і

проведення особистого прийому громадян

7.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ  апарату районної державної адміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно Закону України «Про звернення громадян», Указу президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року  № 348 (зі змінами).

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної державної адміністрації, приймаються загальним відділом апарату районної державної адміністрації. У той же день відділ реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян, готує необхідні додаткові матеріали та окремі з них передає на розгляд голові, заступнику голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

У разі надходження до загального відділу апарату районної державної адміністрації звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбаченими статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке звернення негайно передається на виконання.

 

7.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків), які дають доручення відповідним службам, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, посадовим особам для вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань.

Анонімні листи не розглядаються.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи районної державної адміністрації або її апарат.

За дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників або самостійно загальний відділ апарату районної державної адміністрації організовує та контролює проходження і вирішення пропозицій, заяв і скарг.

Пропозиції, заяви і скарги громадян розглядаються не більше одного місяця з дня їх реєстрації. У необхідних випадках посадові особи районної державної адміністрації, які давали доручення щодо розгляду звернень, можуть своєю резолюцією скоротити або продовжити строки розгляду звернень, але при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. У випадках, коли строки розгляду звернень продовжуються, у проміжних відповідях вказуються причини, а також строки остаточного вирішення питань.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від вищевказаного.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

У разі допущення порушень термінів розгляду звернень громадян виконавець разом із довідкою надає пояснення щодо причин їх порушення.

Довідки про результати розгляду усних чи письмових звернень, взятих на контроль в районній державній адміністрації, підписуються керівниками відділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким давалися відповідні доручення, або їх заступниками. Якщо факти підтвердилися, у довідках зазначається про вжиті заходи, а також чи ознайомлений автор звернення з результатами розгляду звернення і в якій формі.

Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд надсилаються до загального відділу апарату районної державної адміністрації та формуються у справи згідно з резолюціями керівників районної державної адміністрації.

Відповіді про результати розгляду звернень громадян, взятих на контроль у Секретаріаті Президента України, Кабінеті Міністрів України і Секретаріаті Верховної Ради України, готуються, візуються виконавцями і підписуються головою або заступниками голови районної державної адміністрації.

З метою більш якісного та всебічного розгляду заяв і скарг громадян, що надходять до районної державної адміністрації, за дорученням голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації може утворюватися комісія. Регламент її роботи визначає голова комісії.

Розгляд звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється відповідно до законів України «Про статус народного депутата України» і «Про статус депутатів місцевих рад».

7.3. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної

адміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації систематично (щомісяця, щокварталу, за півріччя, рік) аналізує кількість і характер звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань та інформує керівництво районної державної адміністрації про результати цієї роботи.

 

8. Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

 

8.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі - юридичний відділ).

Юридичний відділ підпорядковується голові районної державної адміністрації, а з питань організації роботи апарату районної державної адміністрації  - керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації.

8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом і посадовими особами районної державної адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

8.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів районної державної адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи в разі їх

невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність із вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси районної державної адміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

9. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

голови районної державної адміністрації

9.1. Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень, видає розпорядження.

9.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).

9.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам районної державної адміністрації чи її апарату або іншому органу головним розробником є виконавець, зазначений першим.

9.4. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи виходячи зі змісту основних положень проекту розпорядження.

У разі коли проект розпорядження є нормативно-правовим актом, що може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, установлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, він підлягає погодженню з Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів із розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

9.5. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень здійснюється в такій послідовності:

перший заступник голови районної державної адміністрації;

заступник голови районної державної адміністрації, який відповідає за його підготовку;

керівник апарату районної державної адміністрації;

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації;

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації,

головний розробник (виконавець).

Строк опрацювання проекту розпорядження голови районної державної адміністрації не повинен перевищувати 10 робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем надходження проекту розпорядження до апарату районної державної адміністрації.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності “Таємно” і “Цілком таємно”, здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12.

9.6. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

9.7. Якщо заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 7), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності районної державної адміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

9.8. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 8), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови районної державної адміністрації проект розпорядження з розбіжностями і додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх усунення.

9.9. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 9), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

9.10. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 10), в якій зазначаються положення (норми)

розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

9.11. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

9.12. Проекти розпорядження нормативно-правового характеру з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів  територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

9.13. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити в разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

Проекти розпорядження із питань соціально-економічного розвитку району, в разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії  районної державної адміністрації.

9.14. Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є нормативно-правовим актом, погоджується в порядку, визначеному пунктом 9.5. Регламенту. та підлягає наступному оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За результатами оприлюднення проекту розпорядження, який є нормативно-правовим актом, керівник органу, що є головним розробником, складає відповідну довідку про результати оприлюднення проекту розпорядження, у якій зазначаються пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі його оприлюднення. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі оприлюднення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Якщо за результатами опрацювання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження були внесені зміни, такий проект підлягає повторному погодженню в порядку, передбаченому пунктом 9.5. Регламенту.

Розпорядження нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,

підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в Харківській області.

У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є регуляторним актом, разом із матеріалами аналізу регуляторного впливу цього проекту погоджується в порядку, визначеному пунктом 9.5. Регламенту.

Проект розпорядження, який є регуляторним актом, оприлюднюється головним розробником згідно зі статтями 9 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов'язковому погодженню у порядку, визначеному зазначеним законом.

9.15. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом із документами, передбаченими пунктами 9.4-9.10 цього Регламенту.

Головний розробник разом із проектом розпорядження може вносити до районної державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки  його прийняття.

Відповідальність за повноту документів, що додаються до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації та обґрунтовують його, несе головний розробник.

За дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх подання на підпис голові районної державної адміністрації.

Завізований проект розпорядження після його оприлюднення подається на підпис голові районної державної адміністрації через керівника апарату та заступників голови районної державної адміністрації, після чого електронна версія документа подається головним розробником загальному відділу апарату районної державної адміністрації.

9.16. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі в юридичному відділі.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом із текстами зазначених актів.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки,  а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом.

У разі коли проект розпорядження подано до апарату районної державної адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це  керівнику апарату районної державної адміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 10) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання юридичний відділ готує висновок (додаток 11).

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляються відмітки «Підлягає державній реєстрації».

 

9.17. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

9.18. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

9.19. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно

з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (зі змінами).

Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови районної  державної адміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання.

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

10. Публічне обговорення проекту розпорядження

голови районної державної адміністрації

10.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

10.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12,  13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

10.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378.

10.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

11. Порядок внесення пропозицій до порядку денного

та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради

 

11.1. Голова районної державної адміністрації має право вносити на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, а також пропозиції.

11.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до відкриття сесії районної ради і подаються у формі проекту рішення.

11.3. Проекти рішень районної ради опрацьовуються в районній державній адміністрації у такій послідовності:

заступник голови районної державної адміністрації, який відповідає за його підготовку;

керівник апарату районної державної адміністрації;

завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації;

головний розробник (виконавець);

розробники (співвиконавці);

Проекти рішення районної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на сесії районної ради.

 

11.4. До проекту рішення додаються:

супровідний лист (за підписом голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – одного із заступників голови районної державної адміністрації, який виконує його функції  та повноваження);

додатки до проекту рішення (при необхідності);

пояснювальна записка, (має містити обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, очікуваних соціально-економічних, правових та інших результатів, посилання на відповідні нормативно-правові акти);

лист-погодження.

11.5. У разі внесення на розгляд районної ради проектів рішень про затвердження районних програм, надається проект відповідної програми.

12. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

12.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія районної державної адміністрації з центральними  та місцевими органами виконавчої  влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства  при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії районної державної адміністрації з  центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організовує взаємодію апарату районної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

12.2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

13. Порядок інформування  обласної державної адміністрації та

населення про найважливіші події, явища  і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного становища в районі

13.1. З метою інформування населення району про діяльність районної  державної адміністрації, видані головою районною державною адміністрації розпорядження, що стосуються інтересів жителів району, доводяться до їх відома через засоби масової інформації, інформація оприлюднюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя району за участю керівництва районної державної адміністрації проводяться прес-конференції, засідання “круглих столів”,  тощо.

13.2. З метою забезпечення реалізації визначених законодавством повноважень з питань роботи з кадрами районною державною адміністрацією до апарату обласної державної адміністрації подаються:

біографічні довідки на голову районної державної адміністрації, заступників голови, керівника апарату (з повідомленням прізвища, ім’я та по батькові працівника, звільненого з цієї посади  і його нового місця роботи), з одночасним поданням про призначення або звільнення;

список голови, заступників голови, керівника апарату, начальників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації із зазначенням  прізвищ, імен, по батькові, посад, номерів службових і домашніх телефонів – щороку до 25 червня та 25 грудня.

13.3. Районна державна адміністрація надсилає до організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації:

копії своїх планів роботи (перспективних, поточних);

перелік основних заходів, які планується провести в наступному місяці;

протоколи засідань колегії районної державної адміністрації – на десятий день після їх проведення;

перелік розпоряджень, прийнятих головою районної державної адміністрації, за місяць на сьомий день наступного місяця;

оновлений паспорт району –у січні поточного року.

 

 

 

 

 

14. Порядок здійснення районною державною адміністрацією

контрольних повноважень

 

14.1. Районна державна адміністрація в межах, визначених Конституцією України, законами України, здійснює державний контроль за напрямами, визначеними ст. 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

У порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами) та розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 вересня 2016 року № 498 «Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами), районна державна адміністрація контролює здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

14.2. Районна державна адміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад  розташованих на  території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

14.3. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, проведення перевірок  діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад.

14.4. Районна державна адміністрація розробляє та затверджує плани з контролю за здійсненням виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

14.5. За результатами перевірок оформляється  акт  за  підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається голові районної державної адміністрації, а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки  розглядаються  виконавчим органом ради,  а  у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради.

14.6. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний голова зобов'язаний в тижневий строк повідомити районну державну адміністрацію.

14.7. Голова районної державної адміністрації в тижневий термін розглядає результати перевірки  і вжиті заходи для  усунення  порушень  чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним  правоохоронним  органам  та  органам виконавчої влади вищого рівня.

14.8. Виконавчі комітети сільських, селищних  рад один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають до районної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів  виконавчої влади за встановленою  обласною державною адміністрацією формою.

14.9. У разі виявлення актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, які не відповідають вимогам чинного законодавства, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації інформує про це голову районної державної адміністрації шляхом подання відповідної доповідної записки. За результатами розгляду зазначеної доповідної записки, вона направляється відповідному сільському, селищному голові для розгляду та усунення виявлених порушень законодавства.

У випадку відмови усунення виявлених порушень або неповідомлення про усунення порушень у зазначені строки районна державна адміністрація порушує, у встановленому порядку, питання про відповідальність місцевого голови та скасування акта органу місцевого самоврядування згідно із законодавством.

  15. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії районної державної адміністрації

15.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації (далі – допоміжні органи) утворюються на постійній або тимчасовій основі.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається головою районної державної адміністрації у формі розпорядження, яким затверджується положення про такий орган (у разі необхідності), його персональний склад, керівник, заступник керівника та секретар.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

Пропозиції та рекомендації допоміжного орану можуть бути реалізованими шляхом видання головою районної державної адміністрації розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить структурний підрозділ відповідно до своїх повноважень.

Засідання діючих при районної державної адміністрації консультативно-дорадчих органів (комітетів, комісій, рад, штабів тощо) проводяться за відповідними планами, а також у міру необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації.

 

Відповідальність за організацію роботи (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) консультативно-дорадчих органів несе посадова особа, яка їх очолює, та відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації.

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться робота щодо впорядкування цих консультативно-дорадчих органів при районній державній адміністрації, своєчасно вносяться зміни щодо їх складу, оптимізується їх кількість.

У разі, коли функції того чи іншого консультативно-дорадчого органу вичерпано, відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації на ім’я голови районної державної адміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його дії. Після погодження з головою районної державної адміністрації відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації готує проект розпорядження про припинення дії цього консультативно-дорадчого органу.

В окремих випадках голова районної державної адміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого допоміжного органу.

Допоміжний орган, утворений на визначений в розпорядженні строк, вважається таким, що ліквідований, із дня закінчення зазначеного строку.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації щокварталу    (до 5 числа наступного за кварталом місяця) подають до відділу організаційної роботи та масових комунікацій  апарату районної державної адміністрації звіт про роботу цих органів за квартал, півріччя, 9 місяців, рік для узагальнення (за формою згідно з  додатком 5).

Дозвіл на присутність представників засобів  масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання консультативно-дорадчих органів (комітетів, комісій, рад, штабів тощо), надає заступник голови або керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

 

15.2. Для  узгодженого розгляду  питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися постійний консультативно-дорадчий орган - колегія районної державної адміністрації (далі-колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників,  керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ організацій їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

Члени колегії районної державної адміністрації вводяться та виводяться з персонального складу колегії розпорядженням голови районної державної адміністрації.

15.3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади та місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою КМУ від 2 жовтня 2003року № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації та цим Регламентом.

15.4. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою. Засідання проводяться відповідно до плану роботи затвердженого її головою, позачергові – у міру потреби.

План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації.

Засідання колегії вважається правоможним,  якщо на  ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається її головою.

Засідання колегії веде її голова, а в разі його відсутності – особа, яка згідно з чинним законодавством виконує обов’язки голови районної державної  адміністрації.

Координацію роботи щодо підготовки засідання колегії здійснює  керівник апарату районної державної адміністрації.

Підготовка порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань і з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється  відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання надає його  керівнику апарату районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації погоджує порядок денний засідання колегії з головою районної державної адміністрації.

Порядок денний визначає доповідача з кожного питання та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця роботи та займаних посад.

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів районної державної адміністрації,  організацій та установ, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються.

Склад запрошених на засідання колегії визначається головою районної державної адміністрації за пропозиціями його заступників.

Присутність на засіданні колегії запрошених посадових осіб забезпечується керівниками, які готують питання.

На розгляд колегії подаються погоджені матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії);

проект порядку денного засідання колегії;

довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації  відповідно до розподілу обов’язків);

проект рішення колегії (візується виконавцем, відділами апарату районної державної адміністрації: юридичним, загальним та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

у разі необхідності додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо) візуються виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

список осіб, запрошених на засідання колегії (візується виконавцем та заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).

Контроль за своєчасним і якісним виконанням прийнятих на засіданнях колегії рішень покладається на заступників голови районної державної адміністрації та загальний відділ районної державної адміністрації.

15.6. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації  відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» утворюється громадська рада.

16. Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

16.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації проводять, відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, а також у разі необхідності, наради з метою  оперативного  розгляду  та  вирішення  питань,  що належать до їх компетенції:

щопонеділка 8.00 - нарада у голови районної державної адміністрації з заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації;

щопонеділка 09.00 – розширена нарада у голови районної державної адміністрації з керівниками установ, організацій та структурних підрозділів районної державної адміністрації;

щовівторка – нарада у першого заступника голови районної державної адміністрації з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій району відповідної галузі;

щосереди - нарада у  заступника голови районної державної адміністрації з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій району відповідної галузі;

щопонеділка – нарада у керівника апарату районної державної адміністрації з керівниками структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації;

збори адміністративно-господарського активу району за рішенням голови районної державної адміністрації, не рідше одного разу на рік.

Організація підготовки нарад у голови районної державної адміністрації, відповідних матеріалів на нараду покладається на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату, керівника відповідного підрозділу районної державної адміністрації. Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації здійснює загальний контроль за ходом підготовки активів, нарад.

Організація підготовки нарад у заступників голови районної державної адміністрації покладається на керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Аналітичні і довідкові матеріали до нарад, семінарів тощо подаються керівництву за день до їх проведення.

 

16.3. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи наради підписує головуючий.

Оформлення протоколів нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації, здійснюється керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад.

За підсумками нарад, з метою забезпечення невідкладного виконання термінових заходів або вирішення актуальних питань, що можуть бути оперативно виконані у стислі терміни, голова районної державної адміністрації або його заступники можуть надавати доручення.

Оформлення доручень голови районної державної адміністрації за підсумками апаратних нарад здійснюється відділом організаційної роботи та масових комунікацій районної державної адміністрації, інших нарад – керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку проведення нарад.

Проекти доручень погоджуються шляхом їх візування, при цьому зазначаються ініціали, прізвище особи, яка візує проект доручення, а також дата візування. Проекти доручень голови районної державної адміністрації опрацьовуються та візуються в такій послідовності:

керівник апарату районної державної адміністрації;

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації;

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації;

посадова особа (особи), яка підготувала доручення, з відміткою – «розробник».

Відповідальність за достовірність фактичного матеріалу, юридичні адреси та власні назви, назви посад, географічні найменування, дати історичних подій, посилання, цифрові дані тощо покладається на розробників проекту доручення.

Доручення голови районної державної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у триденний термін після їх подання розробником. Опрацювання доручення начальником загального відділу, завідувачем юридичного сектору апарату районної державної адміністрації здійснюється у термін не більше            4 годин робочого часу кожним.

Якщо під час опрацювання проекту доручення виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається на доопрацювання розробнику.

При підготовці проектів доручень голови районної державної адміністрації необхідно дотримуватись наступного:

завдання, що містяться в дорученні, повинні бути чіткими, однозначними, оперативними за змістом та термінами виконання;

у дорученні повинні вказуватись конкретні виконавці завдань та чіткі терміни виконання;

доручення повинно мати пункт, що встановлює основного виконавця, який узагальнює інформацію щодо його виконання та конкретний термін надання узагальненої інформації голові районної державної адміністрації.

Відповідальність за визначення термінів виконання наданих у дорученні завдань покладається на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, розробника проекту доручення, загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Усі протоколи та доручення, оформлені за підсумками нарад за участю голови районної державної адміністрації, підписуються головою районної державної адміністрації.  

Заборонено надавати на підпис голові районної державної адміністрації проект доручення, який не пройшов опрацювання в порядку, визначеному цим Регламентом.

Відповідальність за оформлення протоколів і доручень за підсумками нарад за  участю голови районної державної адміністрації, своєчасність доведення їх до загального відділу апарату районної державної адміністрації та виконавців покладається на головного виконавця та загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

Оформлення протоколів нарад, які проводяться заступниками голови обласної державної адміністрації, і підготовка відповідних доручень здійснюється управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

16.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови районної державної адміністрації та оформлених відповідним дорученням, здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

16.5. Дозвіл на присутність засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, актив  надається керівником апарату районної державної адміністрації.

16.6. Підготовка та проведення зборів адміністративно-господарського активу (далі – актив) здійснюється відповідно до планів підготовки, які готуються відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації не пізніше як за 10 днів до засідання.

План підготовки та проведення зборів активу підписується керівником апарату та затверджується головою районної державної адміністрації.

У плані підготовки та проведення зборів  активу зазначається перелік організаційних заходів, які необхідно здійснити, терміни їх виконання та відповідальні особи.

Для підготовки та проведення зборів активу готуються такі документи:

список запрошених,

порядок денний,

аналітичні довідки з порядку денного,

проект рішення з кожного питання порядку денного.

Термін підготовки та подачі зазначених документів визначаються планом підготовки зборів активу.

Рішення зборів активу оформляється протоколом, який складається відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації у триденний термін.

16.6. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо,  покладається на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків і здійснюється згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

План підготовки та проведення масових заходів готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідно до їх компетенції, та в обов’язковому порядку доводяться до відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації.

16.7. Надсилання вітань посадових осіб органів влади вищого рівня з нагоди державних свят забезпечується загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

Загальним відділом апарату районної державної адміністрації щомісячно складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний місяць,

після чого  передаються голові районної державної адміністрації, його заступникам, керівнику апарату районної державної адміністрації.

17. Робота з нагородними документами

17.1. Матеріали про нагородження опрацьовуються відділом організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації згідно з Порядком подання матеріалів для розгляду на представлення до державних нагород України, відзнак Кабінету Міністрів України. До подання додаються документи щодо нагородження, оформлені в трудових колективах, де працюють представлені до нагород.

17.2. Після попереднього опрацювання, клопотання про нагородження від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, направляються відділом організаційної роботи та масових комунікацій на розгляд комісії з питань нагород при обласній державній адміністрації (матеріали про відзначення державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України подаються не пізніш як за три місяці, а клопотання про нагородження відзнаками обласного рівня – за два тижні).

Перелік документів, які додаються до клопотання про нагородження визначені Порядком підготовки та подання документів для розгляду на засіданні комісії з питань нагород при голові обласної державної адміністрації.

17.3. Відділ організаційної роботи та масових комунікацій апарату районної державної адміністрації в установленому порядку готує проекти спільних розпоряджень голови районної державної адміністрації та голови районної ради про нагородження відзнаками районного рівня.

18. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

районної державної адміністрації

18.1. Матеріально – технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації проводиться загальним відділом та відділом фінансово–господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

18.2. Загальний відділ та відділ фінансово–господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації здійснюють заходи для утримання в належному стані адміністративного приміщення, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників апарату канцелярським приладдям, папером, телефонним зв'язком тощо.

19. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна держана адміністрація

19.1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.

19.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому інформаційних запитів, що надходять до районної державної адміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів районної державної адміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

19.3. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Начальник загального відділу

апарату районної державної

адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                           О.

 

 

Додаток 1

до Регламенту районної

державної адміністрації

План

діяльності Нововодолазької районної державної адміністрації

на _____ рік

 

№№

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1. Засідання колегії районної державної адміністрації

 

 

 

 

2. Розвиток промисловості, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, сфери обслуговування населення

 

 

 

 

2.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

3. Розвиток аграрного сектора економіки та земельних відносин

 

 

 

 

3.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

4. Фінансова діяльність

 

 

 

 

4.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

5. Соціальний захист населення

 

 

 

 

5.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

6. Охорона здоров’я

 

 

 

 

6.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

7. Забезпечення діяльності гуманітарної сфери

 

 

 

 

7.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

8. Формування суспільних відносин та інформаційного простору в районі

 

 

 

 

8.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

9. Забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян

 

 

 

 

9.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

10. Оборонна робота, вирішення питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

 

 

 

10.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

11. Взаємодія з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

11.1. Наради, семінари, засідання комісій

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                         

районної  державної адміністрації               (підпис)    (ініціали та прізвище)                                       

 

 

 “___” _____________ 201__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

ПЛАН  РОБОТИ

Нововодолазької районної державної адміністрації

на _____ квартал 201 __ року

 

№№

п/п

Назва заходу

Дата

проведення

Готують матеріали

Відповідальний

за підготовку

1

2

3

4

5

1. Питання для розгляду:

1.1. На засідання колегії   райдержадміністрації

 

 

 

 

 

1.2. На засіданні зборів адміністративно-господарського активу району

 

 

 

 

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку:

 

а) підготовка проектів роз-поряджень голови райдерж-адміністрації

 

 

 

 

б) вивчення питань із пода-льшим інформуванням ке-рівництва райдержадмін.

 

 

 

3. Вивчення роботи  на місцях, надання практичної допомоги,

взаємодія з органами самоврядування

 

 

 

 

 

4. Контроль за виконанням документів:

4.1. Законів України

 

 

 

 

 

4.2. Указів, розпоряджень і доручень Президента України

 

 

 

 

 

4.3. Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

4.4. Розпоряджень голови облдержадміністрації

 

 

 

 

 

4.5. Інших документів

 

 

 

 

 

5.Організаційна робота, участь у розробці та розробка програм, заходів райдержадміністрації

 

 

 

 

 

6.Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі

 

 

 

 

 

7.Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання

 

 

 

 

 

8. Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей,  тощо

 

 

 

 

 

9. Інші заходи

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                 

районної  державної адміністрації          (підпис)          (ініціали та прізвище)                                  

 

 “___” _____________ 201__ р.

 

Додаток 3

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

План  основних заходів

Нововодолазької  районної державної  адміністрації

у _______________ 201_  році

                                                      (назва місяця)

 

 

№№

Дата проведення

Назва заходу

Місце проведення

 

Відповідальний

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                 

районної  державної адміністрації           (підпис)            (ініціали та прізвище) 

 

 

 “___” _____________ 201__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

Інформація

про роботу консультативно-дорадчих органів, що діють

при районній державній адміністрації

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

 

№№ п/п

Назва консультативно-дорадчого органу обласної державної адміністрації

(№ і дата розпорядження, яким він створений, внесених змін до нього)

 

Постійний чи тимчасовий

Склад (чол)

Періодичність засідань

Протокол  (№ дата)

Пропозиції щодо доцільності подальшого функціонування

згідно з Положенням

фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ___________________________________      __________________

                          (назва структурного підрозділу)                       (підпис, ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту районної

державної адміністрації

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження _________________________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

_________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

_________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

 

та погоджено:

без зауважень     

_____________________________               _____________________________

                    (посада)                                                            (ім’я та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано      

_____________________________               _____________________________

                    (посада)                                                            (ім’я та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано  

_____________________________              _____________________________

                    (посада)                                                            (ім’я та прізвище)

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____ Регламенту райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ____________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

____________________________    ______________    ___________________

(найменування посади керівника          (підпис)             (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

«____» ____________ 201___ р.

 

 

 

Додаток 7

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження _____________________________________

                                                   (назва)

 

 

1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції до їх змісту)

Спосіб врахування

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції до їх змісту)

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

_____________________________             __________             _________________

   (найменування посади керівника               (підпис)                  (ім’я та прізвище)

   структурного підрозділу, іншого

   органу, що є головним розробником)                 

 

 

 

«____» ____________ 201___ р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до Регламенту районної

державної адміністрації

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження  ______________________________________________

                                                                                        (назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, за власною ініціативою тощо) і стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу району, його вплив на розвиток району, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

 

 

 

____________________________ ______________ ______________________ (найменування посади керівника     (підпис)               (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

«____» ____________ 201___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

до Регламенту районної

 державної адміністрації

 

ВИСНОВОК

юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

до проекту _______________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу,

_________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1) _________________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

_________________________________________________________________

розпорядженням голови облдержадміністрації)

 

2) _________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються

_________________________________________________________________

недоліки, зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок _________________________________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

_________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

_________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

___________________________ ______________ _______________________

(начальник юридичного відділу)     (підпис)                  (ім'я та прізвище)

 

«____» ____________ 201___ р.

 

 

                                                  

Додаток 1-п

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної адміністрації

________________( ПІБ)

______________201__р.

 

 

Посадова інструкція

начальника ___________________________________________

                      (назва управління, відділу, сектору та ін.)

 

Нововодолазької районної державної адміністрації

 

 

1. Загальна частина.

2.Завдання та обов’язки.

3.Має право.

4.Відповідальність.

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

Заступник голови районної 

державної адміністрації                           (підпис)        (ініціали, прізвище)

(відповідно розподілу обов’язків)

 

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації

 

Завідувач сектору управління

персоналом апарату

райдержадміністрації

 

 

З  інструкцією ознайомлений (а)    ______________   ________________

     (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

___ ________________201_ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2-п

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник відділу районної державної адміністрації

_____________________

______________20___р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста ____________________________________

                                                                  (назва управління, відділу, сектору та ін.)

 

Нововодолазької районної державної адміністрації

 

1. Загальна частина.

2.Завдання та обов’язки.

3.Має право.

4.Відповідальність.

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації

 

Завідувач сектору управління

персоналом апарату

райдержадміністрації

 

 

 

З  інструкцією ознайомлений (а)    ______________   ________________

   (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

 

___ ________________20____ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3-п

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату районної державної адміністрації

_____________________

______________20___р.

 

 

Посадова інструкція

начальника_________________________________________

                                   (назва відділу (сектору))

 

апарату Нововодолазької районної державної адміністрації

 

 

1. Загальна частина.

2.Завдання та обов’язки.

3.Має право.

4.Відповідальність.

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

 

 

Завідувач  юридичного сектору

апарату райдержадміністрації

 

Завідувач сектору управління

персоналом апарату

райдержадміністрації

 

 

 

З  інструкцією ознайомлений (а)    ______________   ________________

     (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

 

 

___ ________________20____ року

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4-п

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату районної державної адміністрації

_____________________

______________20___р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста _____________________________

                                                                                                        (назва відділу (сектору)

 

апарату Нововодолазької районної державної адміністрації

 

 

1. Загальна частина.

2.Завдання та обов’язки.

3.Має право.

4.Відповідальність.

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

Керівник відділу (завідувач сектору)

апарату райдержадміністрації                (підпис)        (ініціали, прізвище)

 

 

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації

 

Завідувач сектору управління

персоналом апарату

райдержадміністрації

 

 

 

 

З  інструкцією ознайомлений (а)    ______________   ________________

   (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

___ ________________20____ року

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

№ розділів

Назва розділу

Сторінка

 1.  

Загальні положення

1

 1.  

Планування роботи райдержадміністрації

3

 1.  

Організація роботи апарату райдержадміністрації

8

 1.  

Кадрова робота

10

 1.  

Організація роботи з документами

11

 1.  

Організація роботи з контролю за виконанням документів

12

 1.  

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

16

 1.  

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

18

 1.  

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

19

 1.  

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

25

 1.  

Порядок внесення пропозицій до порядку денного та внесення проектів рішень на розгляд сесії районної ради

26

 1.  

Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

27

 1.  

Порядок інформування населення про найважливіші події, явища  і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного становища в районі

28

 1.  

Порядок здійснення райдержадміністрацією контрольних повноважень

29

 1.  

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

30

 1.  

Порядок підготовки та проведення нарад, інших заходів

33

 1.  

Робота з нагородними документами

37

 1.  

Матеріально-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації

37

19

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація

38

 

Додатки

39-52

 

http://compet.1gb.ua/ukr/