Положення

ПОЛОЖЕННЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
 державної адміністрації
17.01.2014 № 30

 

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області

І. Загальні положення
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Нововодолазькій районній державній адміністрації Харківської області (далі - районна державна адміністрація).
2. Колегія районної державної адміністрації є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого розгляду і вирішення питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.
5. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює керівник апарату районної державно адміністрації.

ІІ. Функції колегії
6. Колегія районної державної адміністрації:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:
   удосконалення законодавства;
   забезпечення ефективної співпраці з органами виконавчої влади вищого рівня та органами  місцевого самоврядування;
   реалізації в районі державної політики у відповідних сферах діяльності;
3) обговорює прогнози і програми соціально – економічного розвитку та бюджету  району, державні та регіональні програми та визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
6) аналізує і координує роботу з виконання актів Президента України, Уряду та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій;
7) аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини  та громадянина;
8) розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, органів місцевого самоврядування  (з питань виконання делегованих повноважень), інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції), заслуховує інформацію про роботу керівників цих  органів;
9) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
10) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

ІІІ. Склад колегії
7. Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.
8. До складу колегії районної державної адміністрації входять:
голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник,   заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.;
у разі потреби керівники інших органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).
До складу за пропозицією громадських організацій можуть бути включені їх представники.

ІV. Організація роботи
9. Організація роботи колегії визначається Регламентом районної державної адміністрації та цим Положенням.
10. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
11. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, термін їх розгляду, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, місяць проведення засідання колегії.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації не пізніше як за 20 днів до початку року надають до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації погоджені із заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, пропозиції до плану засідань на рік.
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації узагальнює надані пропозиції, формує план засідань на рік, погоджує його з керівником апарату районної державної адміністрації та не пізніше ніж за 15 днів до початку року подає на затвердження голові районної державної адміністрації.
12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.
13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії  визначаються головою колегії.
14. Підготовка порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, який не пізніше, ніж за десять днів, до засідання надає його керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує порядок денний з головою районної державної адміністрації.
15. Структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідальними за підготовку питань для розгляду на засіданні колегії, подаються матеріали (окремо з кожного питання) через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:
1) проект порядку денного засідання колегії;
2) довідка з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем, заступником та керівником апарату  районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);
3) проект рішення колегії (візується виконавцем, працівникам відділу апарату районної державної адміністрації: загальним, юридичним, сектором контролю, заступниками голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);
4) проект розпорядження голови районної державної адміністрації (візується виконавцем, працівникам відділу апарату районної державної адміністрації: загальним, юридичним, сектором контролю, заступниками голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);
5) список осіб, запрошених на засідання колегії та список осіб, які виявили бажання брати участь в одговоренні питання порядку денного засідання колегії (візується виконавцем, заступниками голови і керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);
6) у разі необхідності довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, тощо) (візуються виконавцем і заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків).
16. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.
17. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на  засідання колегії, не пізніше, ніж за п’ять днів, до чергового засідання,  надають матеріали до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
Відділ організаційно-кадрової роботи апарату  районної державної адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
Не пізніш, як за два дні, всі документи подаються голові районної державної адміністрації через керівника апарату районної державної адміністрації.
18. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за один день, до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день  проведення  засідання.
19. Повідомлення членів колегії про час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та реєстрація її членів здійснюється відділом  організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
Повідомлення інших учасників про час, місце проведення, порядок денний  засідання колегії та реєстрація цих запрошених здійснюється структурними підрозділами районної державної адміністрації.

V. Порядок проведення засідання колегії
20. Засідання колегії веде її голова. У разі його відсутності – перший заступник  голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації, на якого  покладено виконання функцій і повноважень голови районної державної  адміністрації.
21. Засідання колегії є легітимним, якщо в  ньому беруть участь не  менше, ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.
22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. У разі, коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право   попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з питань порядку денного у письмовій формі та інформувати керівника апарату районної державної адміністрації.
23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами  колегії шляхом голосування.
24. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань,  можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
25. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань,  беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні  пояснення.
26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні  членів колегії.
За рішенням головуючого може застосуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
   У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
29. У разі проведення спільних засідань колегій районної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади приймаються спільні рішення.
30. Голова колегії приймає рішення щодо присутності  в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
31. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує  протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень  і пропозицій, встановлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує їх із заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, сектором контролю, загальним та юридичним відділами апарату районної державної адміністрації та через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації подає на розгляд голові колегії.
Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
32. Рішення колегії оформляються протоколами, які складаються  відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та підписуються головуючим на засіданні, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.  У протоколах вказується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та  запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і брав участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.  
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади, візуються керівником апарату районної державної адміністрації та працівником, який веде протокол.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови районної державної адміністрації.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).
33. За підсумками засідання колегії районної державної адміністрації керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, відповідальних за підготовку питання на засідання  колегії, у тижневий термін після дати проведення засідання готують проект розпорядження голови районної державної адміністрації.
34. Рішення колегії, розпорядження голови районної державної адміністрації, видані за підсумками її засідань, доводяться загальним відділом апарату районної державної адміністрації до членів колегії, управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також  керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується, за розрахунками розсилки.
35. Матеріали засідань колегії зберігаються у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.
36. Загальний відділ та відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації надають методичну допомогу відповідальним за підготовку засідань колегії.
Керівник апарату, у разі необхідності, має право до цієї роботи залучати інші підрозділи апарату районної державної адміністрації.
37. Матеріально–технічне забезпечення засідань колегії здійснюється  відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії.
38. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють заступники голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків та сектор контролю апарату районної державної адміністрації.
39. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Керівник апарату                                                              
районної державної адміністрації   О.М. Товстик                

 

http://compet.1gb.ua/ukr/